Politica de confidențialitate

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

​​Prezenta Politică respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și prevederile legislației în domeniu, Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR, precum și legislația aplicabilă în materia secretului profesional al avocatului din România.

Prezenta politică are ca obiect confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților sau potențialilor clienți, inclusiv ale angajaților sau partenerii de afaceri și colaboratori ai clienților, colaboratorilor, angajaților sau potențialilor angajați, împuterniciților, partenerilor de afaceri ai Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.

Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează modalitatea prin care Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv: 

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare ale acestor date;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm; 
 • durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date; 
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate 
 • persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

​​A. Vizitatori care contactează Măglaș Alexandru – Cabinet de avocat prin intermediul butonului Facebook

Măglaș Alexandru – Cabinet de avocat colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului care contactează cabinetul prin intermediul butonului Facebook, în următoarele condiții: 

 1. Scopurile pentru care colectăm, utilizăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
 • Pentru a vă contacta;
 • Pentru a analiza solicitările și comentariile transmise de dumneavoastră; 
 • Pentru a vă răspunde întrebărilor adresate.
 1.  Temeiurile de prelucrare ale acestor date:
 • Consimțământul dumneavoastră prealabil, liber, specific, informat, în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.
 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
 • Date de identificare și de contact:
  • Nume, prenume;
  • Email;
  • Număr de telefon;
  • Profil Facebook și datele asociate acestui profil puse la dispoziție de entitățile care gestionază platforma Facebook (facebook.com).
 • Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră prin formularul de contact, cum ar fi informații privind orice chestiuni juridice, litigii în care sunteți implicat în orice calitate (pârât, reclamant, intervenient, avocat al părților, consultant, expert etc.), context în care putem colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind sănătatea, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni, date privind apartenența la un sindicat etc.
 • Informații rezultate din modul în care interacționați cu noi, corespondență;
 • Date rezultate din vizitarea site-ului/paginii deținute de Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat pe rețele de socializare, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, adresa de IP, conform Politicii privind cookies.
 1. Durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date:
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal comunicate de dumneavoastră vor fi stocate atâta timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.
 • Ulterior îndeplinirii scopului prelucrării datelor menționat la punctul A.1 din prezenta, în situația în care datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate în baza unui alt temei, de exemplu încheierea și executarea unui contract de asistență juridică sau a unei scrisori de angajament [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR] sau acordul pentru abonarea la newsletter comunicări de tip marketing, atunci perioada maximă a stocării datelor dumneavoastră comunicate prin intermediul formularului de contact online, este de 1 (un) an.
 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate, conform legislației aplicabile și prevederilor GDPR
 • În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita toate drepturile recunoscute de GDPR și descrise la punctul C.5 din prezenta, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

În îndeplinirea scopului prelucrării datelor menționat la punctul A.1 din prezenta, putem transmite datele cu caracter personal prelucrate către:

 • Avocați colaboratori și/sau salarizați, personal administrativ al Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, implicați în prelucrarea mesajului dumneavoastră transmise prin formularul de contact online, în cazul în care transferul este necesar pentru a vă contacta și pentru a răspunde solicitării dumneavoastră;
 • Autorități / societăți / instituții de control sau alte societăți / persoane cărora suntem obligați legal să le dezvăluim datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat nu transmite datele dumneavoastră către terțe persoane pentru a le folosi în scopuri de marketing direct, exceptând situația în care ne-ați dat consimțământul expres și prealabil în acest sens. 
 • Terțe persoane care își desfășoară activitatea în domeniul IT (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea site-ului, pentru servicii cloud, baze de date, gestionare internă Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. 

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării și / sau în afara Spațiului Economic European („SEE”), transferul fiind recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor conform prevederilor art. 45 din GDPR.

 1. Securitatea datelor

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea păstrării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne adoptate la nivelul Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal.

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat utilizează serviciile software oferite de companiile Softventure S.R.L., Amazon, platforma Office 365 a Microsoft și sistemul cloud OneDrive a Microsoft pentru stocarea informațiilor reprezentând date cu caracter personal sau în format tipărit, răspunderea operatorului Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat în raport de colaboratorii externi cărora le transferă datele cu caracter personal prelucrate operează conform prevederilor contractuale și legale aplicabile.

 1. Date de contact 

Dacă aveți orice întrebări, reclamații cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: alexandru@maglas.ro.

​​B. Prelucrarea datelor în interes profesional

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat stochează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interacționează profesional, precum: potențiali clienți, clienți (inclusiv datele terților comunicate de clienți în legătură cu situația juridică supusă atenției Societății), colaboratori profesionali, angajați, potențiali angajați, parteneri.

 1. Scopurile pentru care colectăm, utilizăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 • Oferirea de servicii juridice, inclusiv asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, altor autorități/instituții publice competente sau în fața terților 
 • Gestionarea relației contractuale cu clienții noștri, inclusiv pentru pregătirea materialelor juridice necesare furnizării serviciilor contractate constând în consultanță, asistență și reprezentare juridică, precum și pentru  procesarea plăților, contabilitate, facturare și încasare a onorariilor;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale: obligații în baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului), obligații de raportare către autoritățile fiscale, obligații impuse avocaților de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte, obligații ale avocaților de păstrare a unor evidențe specifice privind activitatea lor, precum Registrul în format fizic sau electronic al actelor întocmite de avocat/contractelor de asistență juridică, scrisorilor de angajament sau contracte de colaborare;
 • Gestionarea securității și accesului în sediul Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, gestionarea utilizării sistemelor IT și de comunicare, website-urile și celelalte sisteme (pagina de internet, platformele de management a datelor);
 • În scopul exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre sau respectării hotărârilor judecătorești;
 • Alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației incidente;
 • În scopul recrutării profesionale;
 • În scopul comunicării prin diverse canale agreate pentru a vă informa cu privire la ultimele evoluții în domeniul juridic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, pe baza consimțământului dumneavoastră.
 1. Temeiurile de prelucrare ale acestor date:
 • Încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]: e.g. contract de asistență juridică, scrisoare de angajament, contract de colaborare profesională, contract individual de muncă etc.
 • Îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]: e.g. obligații specifice ale avocaților prevăzute în Statutul profesiei de avocat sau în legi speciale;
 • Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]: e.g. exercitarea activității profesionale în scopul înfăptuirii justiției, ocazie cu care prelucrăm datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane ce au legătură cu dosarele și cauzele în care Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat este angajată;
 • Consimțământul persoanei vizate, atunci când acest acord este necesar conform legislației aplicabile: e.g. în scop de promovare, trimiterea unor noutăți legale / newslettere prin e-mail, în baza consimțământului prealabil, liber, specific, informat. Persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • Protejarea intereselor vitale ale unei persoane fizice sau a intereselor legitime ale Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.
 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
 • Date de identificare și de contact, cum ar fi numele / denumirea dumneavoastră, Cod Numeric Personal / Cod Unic de identificare, seria și numărul cărții de identitate, profesia / funcția deținută, data și locul nașterii, adresa de domiciliu / reședință, inclusiv adresa poștală, în cazul în care ați comunicat aceste date, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail, cont bancar;
 • Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi informații privind orice chestiuni juridice, litigii în care sunteți implicat în orice calitate (pârât, reclamant, intervenient, avocat al părților, consultant, expert etc.), context în care putem colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind sănătatea, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni, date privind apartenența la un sindicat etc.
 • Informații rezultate din modul în care interacționați cu noi, corespondență;
 • Date rezultate din vizitarea site-ului/paginii deținute de Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat pe rețele de socializare, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, adresa de IP, conform Politicii privind cookies.
 • Informații privind experiența profesională, studii efectuate și alte informații conținute în CV-ul furnizat.
 1. Durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date:

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe întreaga durată a contractului/contractului de asistență juridică/scrisorii de angajament, precum și după încetarea contractului, în conformitate cu obligațiile legale prevăzute în Statutul și legislația profesiei de avocat și cu procedurile interne ale Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat. 


În situația în care datele nu sunt colectate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate pe durata agreată conform acordului dumneavoastră sau permisă de legislația aplicabilă, precum și atâta timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.

În cazul solicitării dumneavoastră, în conformitate cu legea, precum și la expirarea perioadei contractuale și a celei strict necesare ulterior expirării contractului, vom elimina / șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și / sau vom lua măsuri tehnice de anonimizare, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza noastră de date.

 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate, conform legislației aplicabile și prevederilor GDPR
 • dreptul de acces – Aveți posibilitatea de a obține, la cerere, o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, precum și informațiile aferente prelucrării datelor, precum scopul, durata prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise. Totodată, beneficiați de dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.
 • dreptul la rectificare – dreptul a obține rectificarea de către Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat a datelor cu caracter personal prelucrate de noi care sunt incorecte sau inexacte, precum și de completare a datelor stocate de noi;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a obține, la cerere, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, precum și în cazul retragerii consimțământului dumneavoastră, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale ale Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor, în cazul în care dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate);
 • dreptul la opoziție – care vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege; 
 • dreptul la portabilitatea datelor – care vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce prejudicii în privința dumneavoastră. 
 • dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

În exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale și extracontractuale ale Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, putem transmite datele cu caracter personal prelucrate către:

 • Avocați colaboratori și/sau salarizați, personal administrativ al Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat, implicați în prelucrarea mesajului dumneavoastră transmise prin formularul de contact online, în cazul în care transferul este necesar pentru a vă contacta și pentru a răspunde solicitării dumneavoastră;
 • Instanțe de judecată, organe de urmărire penală, alte  autorități/instituții publice, dacă este necesar în vederea exercitării sau apărării drepturilor în justiție sau pentru rezolvarea amiabilă a problemei dumneavoastră juridice;
 • Colaboratori străini în vederea consultanței juridice străine pentru îndeplinirea cu diligența unui bun profesionist a mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea din care faceți parte;
 • Autorități / societăți / instituții de control sau alte societăți / persoane cărora suntem obligați legal să le dezvăluim datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat nu transmite datele dumneavoastră către terțe persoane pentru a le folosi în scopuri de marketing direct, exceptând situația în care ne-ați dat consimțământul expres și prealabil în acest sens. 
 • Terțe persoane care își desfășoară activitatea în domeniul IT (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea site-ului, pentru servicii cloud, baze de date, gestionare internă Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. 

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării și / sau în afara Spațiului Economic European („SEE”), transferul fiind recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor conform prevederilor art. 45 din GDPR.

 1. Securitatea datelor

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea păstrării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne adoptate la nivelul Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal.

Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat utilizează serviciile software oferite de companiile Softventure S.R.L., Amazon, platforma Office 365 a Microsoft și sistemul cloud OneDrive a Microsoft pentru stocarea informațiilor reprezentând date cu caracter personal sau în format tipărit, răspunderea operatorului Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat în raport de colaboratorii externi cărora le transferă datele cu caracter personal prelucrate operează conform prevederilor contractuale și legale aplicabile.

 1. Date de contact 

Dacă aveți orice întrebări, reclamații cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: alexandru@maglas.ro.

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată, orice actualizare devenind aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe site-ul Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat.